מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' בהעלותך (באה"ק: שלח) תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' בהעלותך (באה"ק: שלח) תש"פ

בחו"ל:

יום ראשון, ט"ו סיון – יום התחלת המאסר והגאולה דאדמו"ר מהוריי"צ: ד"ה רני ושמחי בת ציון תשכ"ז (מוגה בקונטרס ט"ו סיון תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רפג ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קמט ואילך

יום שני, ט"ז סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשל"ד (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' שפה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קעט ואילך

יום שלישי, י"ז סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קפא ואילך

יום רביעי, ח"י סיון: ד"ה וזה מעשה המנורה תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קסח ואילך

יום חמישי, י"ט סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ט (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רצה ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' קנט ואילך

יום שישי, כ' סיון: ד"ה ראיתי והנה מנורת זהב תשמ"א – סה"מ במדבר ח"א ע' קעז ואילך

יום ש"ק פ' בהעלותך, כ"א סיון: ד"ה בהעלותך את הנרות תשכ"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' קנד ואילך

באה"ק:

יום ראשון, ט"ו סיון – יום התחלת המאסר והגאולה דאדמו"ר מהוריי"צ: ד"ה שלח לך תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' שיב ואילך

יום שני, ט"ז סיון: ד"ה ויהס כלב תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' רנו ואילך

יום שלישי, י"ז סיון: ד"ה ועתה יגדל נא תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' רלז ואילך

יום רביעי, ח"י סיון: ד"ה להבין ענין הנסכים תשמ"ז – סה"מ במדבר ח"א ע' שלט ואילך

יום חמישי, י"ט סיון: ד"ה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם תשי"ב – סה"מ במדבר ח"א ע' קצד ואילך

יום שישי, כ' סיון: ד"ה והי' באכלכם מלחם הארץ תשכ"ב – סה"מ במדבר ח"א ע' רנ ואילך

יום ש"ק פ' שלח, כ"א סיון: ד"ה ועשו להם ציצית תש"ל – סה"מ במדבר ח"א ע' רסו ואילך


באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט