מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' בהו"ב תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' בהו"ב תש"פ

יום ראשון, ט"ז אייר: ד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' ר ואילך

יום שני, י"ז אייר: ד"ה להבין ענין הילולא דרשב"י תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ימי הספירה ע' קלז ואילך

יום שלישי, ח"י אייר – ל"ג בעומר: ד"ה שיר המעלות לדוד הנה מה טוב תשכ"ב (מוגה בקונטרס ל"ג בעומר תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רנא ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קיז ואילך

יום רביעי, י"ט אייר: ד"ה ונתתי שלום בארץ תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ויקרא ע' רפז ואילך

יום חמישי, כ' אייר: ד"ה רפאני הוי' וארפא תשכ"א – סה"מ ויקרא ע' רעג ואילך

יום שישי, כ"א אייר: ד"ה רפאני הוי' וארפא תשכ"ד – סה"מ ויקרא ע' רפא ואילך

יום ש"ק פ' בהו"ב, כ"ב אייר: ד"ה וידבר גו' כי תבואו אל הארץ תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' רנ ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט