מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' אמור תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' אמור תש"פ

יום ראשון, ט' אייר: ד"ה ולאחותו הבתולה תשכ"ד – סה"מ ויקרא ע' רכז ואילך

יום שני, יו"ד אייר: ד"ה וספרתם לכם תשל"ו – סה"מ ימי הספירה ע' כ ואילך

יום שלישי, י"א אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשמ"ז – סה"מ ויקרא ע' רלו ואילך

יום רביעי, י"ב אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' רמ ואילך

יום חמישי, י"ג אייר – יארצייט הוו"ח אי"א נו"נ כו' ישראל ארי' ליב: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשכ"ה (מוגה בקונטרס י"ג אייר תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רמה ואילך; סה"מ ויקרא ע' רלא ואילך

יום שישי, י"ד אייר – פסח שני: ד"ה להבין ענין פסח שני תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קמג ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' קז ואילך

יום ש"ק פ' אמור, ט"ו אייר: ד"ה איתא בזהר זימנא חדא תשמ"ב – סה"מ ימי הספירה ע' רד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט