מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' אחו"ק תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פ' אחו"ק תש"פ

יום ראשון, ב' אייר – "תפארת שבתפארת", יום הולדת אדמו"ר מהר"ש: ד"ה גן נעול תשמ"ז (מוגה בקונטרס ב' אייר תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רלז ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' מז ואילך

יום שני, ג' אייר: ד"ה כתנת בד קודש תשל"ו – סה"מ ויקרא ע' קפו ואילך

יום שלישי, ד' אייר: ד"ה כי ביום הזה תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' קצא ואילך

יום רביעי, ה' אייר: ד"ה דבר אל כל עדת בנ"י קדושים תשכ"ד – סה"מ ויקרא ע' רז ואילך

יום חמישי, ו' אייר: ד"ה וכי תבואו אל הארץ תשכ"ח – סה"מ ויקרא ע' ריד ואילך

יום שישי, ז' אייר: ד"ה והתקדישתם תשמ"ה – סה"מ ויקרא ע' רכב ואילך

יום ש"ק פ' אחו"ק, ח' אייר: ד"ה דבר אל כל עדת בנ"י קדושים תשכ"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רנז ואילך; סה"מ ויקרא ע' קצה ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט