מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תשא תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תשא תש"פ

יום ראשון, י"ב אדר: ד"ה בלילה ההוא תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ פורים ע' קא ואילך

יום שני, י"ג אדר – תענית אסתר: ד"ה והי' כאשר ירים משה ידו תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פורים ע' קצב ואילך

יום שלישי, י"ד אדר – פורים: ד"ה בלילה ההוא תשכ"ה (מוגה בקונטרס פורים תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קפג ואילך; סה"מ פורים ע' קנ ואילך

יום רביעי, ט"ו אדר – שושן פורים: ד"ה בלילה ההוא תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פורים ע' רפג ואילך

יום חמישי, ט"ז אדר: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' לט ואילך   

יום שישי, י"ז אדר: ד"ה ועתה אם נא מצאתי תשמ"א – סה"מ שמות ח"ב ע' רס ואילך 

יום ש"ק פ' כי תשא, פ' פרה, ח"י אדר: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תש"מ – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' פח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט