מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תשא-פרה תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תשא-פרה תשפ"א

יום ראשון, ט"ז אדר: ד"ה כי תשא (ב) תשל"ד – סה"מ שמות ח"ב ע' רנה ואילך

יום שני, י"ז אדר: ד"ה כי תשא (ב) תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' רנ ואילך

יום שלישי, ח"י אדר: ד"ה ועתה אם נא מצאתי גו' תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' רס ואילך

יום רביעי, י"ט אדר: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' א ואילך

יום חמישי, כ' אדר: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' כא ואילך

יום שישי, כ"א אדר: ד"ה זאת חוקת התורה תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' מו ואילך

יום ש"ק פ' כי תשא, כ"ב אדר: ד"ה ויקחו אליך פרה אדומה תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' צב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט