מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תרומה תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תרומה תש"פ

יום ראשון, כ"ח שבט: ד"ה ועשו לי מקדש תשמ"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' רכג ואילך

יום שני, כ"ט שבט – ער"ח אדר: ד"ה מי יתנך כאח לי תשמ"ו – סה"מ שמות ח"ב ע' ריט ואילך

יום שלישי, ל' שבט – אדר"ח אדר: ד"ה ויקחו לי תרומה תשל"ה – סה"מ שמות ח"ב ע' רג ואילך

יום רביעי, א' אדר – בדר"ח: ד"ה השמים כסאי תשד"מ – סה"מ ראש חודש ע' רכה ואילך

יום חמישי, ב' אדר: ד"ה באתי לגני תשי"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' כא ואילך; סה"מ באתי לגני ח"א ע' מה ואילך

יום שישי, ג' אדר: ד"ה ועשו לי מקדש תשמ"ג – סה"מ שמות ח"ב ע' רטז ואילך

יום ש"ק פ' תרומה, ד' אדר: ד"ה וידבר גו' ויקחו לי תרומה תשמ"א – סה"מ שמות ח"ב ע' רי ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט