מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תרומה-זכור תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תרומה-זכור תשפ"א

יום ראשון, ב' אדר: ד"ה וידבר גו' ויקחו לי תרומה תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שמות ח"ב ע' רי ואילך

יום שני, ג' אדר: ד"ה ועשו לי מקדש תשמ"ז – סה"מ שמות ח"ב ע' רכג ואילך

יום שלישי, ד' אדר: ד"ה ויקחו לי תרומה תשל"ה – סה"מ שמות ח"ב ע' רג ואילך

יום רביעי, ה' אדר: ד"ה זכור את אשר עשה לך גו' תשל"ו – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' ריח ואילך

יום חמישי, ו' אדר: ד"ה זכור את אשר עשה לך גו' תשח"י – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' קצה ואילך

יום שישי, ז' אדר: ד"ה זכור את אשר עשה לך גו' תשמ"ז – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' רמו ואילך

יום ש"ק פ' תרומה, פ' זכור, ח' אדר: ד"ה זכור את אשר עשה לך גו' תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' רכו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט