מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תצוה תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תצוה תש"פ

יום ראשון, ה' אדר: ד"ה ואתה תצוה תשמ"ה – סה"מ שמות ח"ב ע' רלח ואילך

יום שני, ו' אדר – הילולא דהרש"ג ז"ל: ד"ה כל ישראל תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קכז ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' נו ואילך

יום שלישי, ז' אדר – הולדת והילולא דמרע"ה: ד"ה ואתה תצוה תשמ"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' קכט ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' רכז ואילך

יום רביעי, ח' אדר: ד"ה זכור תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' רו ואילך

יום חמישי, ט' אדר: ד"ה זכור תשל"ג – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' רי ואילך

יום שישי, יו"ד אדר: ד"ה זכור תשל"ו – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' ריח ואילך 

יום ש"ק פ' תצוה, פ' זכור, י"א אדר: ד"ה זכור תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' רכג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט