מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תצוה תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תצוה תשפ"א

יום ראשון, ט' אדר – יום בוא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לחצי כדור התחתון: ד"ה ואתה תצוה תשמ"א (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' קכט ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' רכז ואילך

יום שני, יו"ד אדר: ד"ה וקיבל היהודים תשי"א (מוגה, ויהי בשבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' סז ואילך; סה"מ פורים ע' א ואילך

יום שלישי, י"א אדר: ד"ה כל המועדים בטלים חוץ מפורים תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ פורים ע' קיא ואילך

יום רביעי, י"ב אדר: ד"ה ליהודים היתה אורה תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פורים ע' רב ואילך

יום חמישי, י"ג אדר – תענית אסתר, יהפך לשמחה: ד"ה על כן קראו לימים האלה פורים תשי"ג (מוגה בקונטרס פורים תנש"א ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קפט ואילך; סה"מ פורים ע' לב ואילך

יום שישי, י"ד אדר – פורים: ד"ה ליהודים היתה אורה (א) תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פורים ע' רפט ואילך

יום ש"ק פ' תצוה, ט"ז אדר – שושן פורים: ד"ה ליהודים היתה אורה (ב) תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פורים ע' רצג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט