מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תזריע תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תזריע תשע"ט

יום ראשון, כ"ד אדר שני: ד"ה אשה כי תזריע תשכ"ה (מוגה בקונטרס ב' ניסן תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' צא ואילך; סה"מ ויקרא ע' קסד ואילך

יום שני, כ"ה אדר שני – יום הולדת הרבנית הצדקנית: ד"ה טוב טעם ודעת תשכ"ב – סה"מ ראש השנה ע' פו ואילך

יום שלישי, כ"ו אדר שני: ד"ה החודש הזה לכם תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' קסד ואילך

יום רביעי, ז"ך אדר שני: ד"ה החודש הזה לכם (א) תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' רב ואילך

יום חמישי, כ"ח אדר שני: ד"ה החודש הזה לכם (ב) תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' רז ואילך

יום שישי, כ"ט אדר שני – ער"ח ניסן: ד"ה אשה כי תזריע תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' קע ואילך 

יום ש"ק פ' תזריע, פ' החודש, ר"ח ניסן: ד"ה החודש הזה לכם תשל"ט (ויהי בארבעים שנה, מוגה בקונטרס פרשת החודש – כ"ה אדר תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' פא ואילך; סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' רעג ואילך

סגירת תפריט