מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תזו"מ תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תזו"מ תשפ"א

יום ראשון, כ"ט ניסן – ער"ח אייר: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש דש"פ שמיני תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' קטו ואילך

יום שני, ל' ניסן – אדר"ח אייר: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשכ"ח (מוגה בקונטרס ב' אייר תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רמג ואילך; סה"מ ראש חודש ע' קג ואילך

יום שלישי, א' אייר – בדר"ח: ד"ה והי' מדי חודש בחדשו תשל"ט – סה"מ ראש חודש ע' ערב ואילך

יום רביעי, ב' אייר – יום הולדת אדמו"ר מהר"ש: ד"ה גן נעול תשמ"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רלז ואילך; סה"מ ימי הספירה מז ואילך

יום חמישי, ג' אייר: ד"ה אשה כי תזריע תשכ"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' צא ואילך; סה"מ ויקרא ע' קסד ואילך

יום שישי, ד' אייר: ד"ה אשה כי תזריע תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' קע ואילך

יום ש"ק פ' תזו"מ, ה' אייר: ד"ה להבין ענין הנגעים תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' קעג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט