מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תולדות תשפ"ג

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תולדות תשפ"ג

יום ראשון, כ"ו מרחשון: ד"ה ואלה תולדות תשח"י – סה"מ בראשית ח"ב ע' יד ואילך

יום שני, כ"ז מרחשון: ד"ה ויזרע יצחק תשכ"ז (מוגה): סה"מ מלוקט ח"ה ע' עג ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' כו ואילך

יום שלישי, כ"ח מרחשון: ד"ה מים רבים תשי"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' נא ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' א ואילך

יום רביעי, כ"ט מרחשון – ער"ח כסלו: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשמ"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ו ע' כג ואילך; סה"מ ראש חודש ע' עב ואילך

יום חמישי, ל' מרחשון – אדר"ח כסלו: ד"ה בורא ניב שפתים תשמ"ח (מוגה בקונטרס ר"ח כסלו תשנ"ג – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט קונטרסים-תשנ"ג ע' יג ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' רטז ואילך

יום שישי, א' כסלו – בדר"ח: ד"ה ויתן לך תשכ"ד – סה"מ בראשית ח"א (הוצאה שלישית) ע' שו ואילך

יום שבת קודש פרשת תולדות, ב' כסלו – דידן נצח: ד"ה ויתן לך תשכ"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' סג ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' לג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט