מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תולדות תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תולדות תשפ"א

יום ראשון, כ"ח מרחשון: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' מג ואילך

יום שני, כ"ט מרחשון, ער"ח כסלו: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' נ ואילך ואילך

יום שלישי, א' כסלו – יום הבהיר ר"ח כסלו: ד"ה ויזרע יצחק תשכ"ז (מוגה בקונטרס ר"ח כסלו תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' עג ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' כו ואילך

יום רביעי, ב' כסלו – דידן נצח: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' ס ואילך

יום חמישי, ג' כסלו: ד"ה ואלה תולדות תשח"י – סה"מ בראשית ח"ב ע' יד ואילך

יום שישי, ד' כסלו: ד"ה ויתן לך תשכ"ד – י"ל בקונטרס בפ"ע (ברוקלין, תשע"ט)

יום ש"ק פרשת תולדות, ה' כסלו: ד"ה מים רבים תשי"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' נא ואילך; סה"מ בראשית ח"ב ע' א ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט