מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תבוא תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תבוא תשע"ט


יום ראשון, ט"ו אלול: ד"ה והי' כי תבוא תשל"ב – סה"מ דברים ח"ב ע' לג ואילך

יום שני, ט"ז אלול: ד"ה השקיפה ממעון קדשך תשכ"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שעא ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' א ואילך

יום שלישי, י"ז אלול: ד"ה היום הזה תשמ"ו – סה"מ דברים ח"ב ע' פה ואילך

יום רביעי, יום הבהיר ח"י אלול: ד"ה משכני אחריך נרוצה תשל"ה – סה"מ אב-אלול ע' קפז ואילך

יום חמישי, י"ט אלול: ד"ה את הוי' האמרת תשל"א – סה"מ דברים ח"ב ע' כט ואילך

יום שישי, כ' אלול: ד"ה קומי אורי תשל"ג (מוגה בקונטרס ח"י אלול תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רעג ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' לז ואילך

יום ש"ק פרשת תבוא, כ"א אלול: ד"ה והי' כי תבוא תשמ"ה – סה"מ דברים ח"ב ע' עט ואילך 

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט