מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תבוא תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תבוא תשפ"ב

יום ראשון, ט"ו אלול: ד"ה והי' כי תבוא תשל"ח – סה"מ דברים ח"ב ע' נח ואילך

יום שני, ט"ז אלול: ד"ה השקיפה ממעון קדשך תשכ"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שעא ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' א ואילך

יום שלישי, י"ז אלול: ד"ה בחכמה יבנה בית תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' צד ואילך

יום רביעי, יום הבהיר ח"י אלול: ד"ה אני לדודי (ב) תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ אב-אלול ע' קס ואילך

יום חמישי, י"ט אלול: ד"ה את הוי' האמרת תש"ל (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' פז ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' יב ואילך

יום שישי, כ' אלול: ד"ה קומי אורי תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רעג ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' לז ואילך

יום ש"ק פרשת תבוא, כ"א אלול: ד"ה והי' כי תבוא תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' לג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט