מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תבוא תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת תבוא תש"פ

יום ראשון, יו"ד אלול: ד"ה והי' כי תבוא תשל"ב – סה"מ דברים ח"ב ע' לג ואילך

יום שני, י"א אלול – יום נישואי כ"ק אדנ"ע: ד"ה היום הזה תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' סג ואילך

יום שלישי, י"ב אלול: ד"ה את הוי' האמרת תש"ל (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' פז ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' יב ואילך

יום רביעי, י"ג אלול – יום נישואי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ: ד"ה שמח תשמח תשמ"ב – סה"מ דרושי חתונה ע' רכ ואילך

יום חמישי, י"ד אלול: ד"ה את הוי' האמרת תשל"ד – סה"מ דברים ח"ב ע' מג ואילך

יום שישי, ט"ו אלול – יום התייסדות תומכי תמימים: ד"ה קומי אורי תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רעג ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' לז ואילך

יום ש"ק פ' תבוא, ט"ז אלול: ד"ה השקיפה ממעון קדשך תשכ"ז (מוגה בקונטרס ח"י אלול תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שעא ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' א ואילך

סגירת תפריט