מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמיני תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמיני תשע"ט

יום ראשון, י"ז אדר שני: ד"ה ויהי ביום השמיני תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ויקרא ע' ק ואילך

יום שני, ח"י אדר שני: ד"ה ויהי ביום השמיני תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' קכט ואילך

יום שלישי, י"ט אדר שני: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' לד ואילך

יום רביעי, כ' אדר שני: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשד"מ – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' קב ואילך

יום חמישי, כ"א אדר שני: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' פב ואילך

יום שישי, כ"ב אדר שני: ד"ה ויקחו אליך פרה אדומה תשמ"א – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' צב ואילך 

יום ש"ק פ' שמיני, פ' פרה, כ"ג אדר שני: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' יד ואילך

סגירת תפריט