מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמיני תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמיני תשפ"א

יום שני, כ"ג ניסן – אסרו חג: ד"ה ויהי ביום השמיני תשכ"ט – סה"מ ויקרא ע' ק ואילך

יום שלישי, כ"ד ניסן: ד"ה ויהי ביום השמיני תשמ"ג – סה"מ ויקרא ע' קמה ואילך

יום רביעי, כ"ה ניסן: ד"ה ויהי ביום השמיני תשל"ד – סה"מ ויקרא ע' קיא ואילך

יום חמישי, כ"ו ניסן: ד"ה ויהי ביום השמיני תשל"ה – סה"מ ויקרא ע' קטו ואילך

יום שישי, כ"ז ניסן: ד"ה לויתן זה יצרת תשמ"ז – סה"מ ויקרא ע' קס ואילך

יום ש"ק פ' שמיני, כ"ח ניסן, מבה"ח אייר: ד"ה ויהי ביום השמיני תשל"ז – סה"מ ויקרא ע' קכב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט