מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמיני-פרה תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמיני-פרה תשפ"ב

יום ראשון, י"ז אדר שני: ד"ה ויהי ביום השמיני תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ויקרא ע' קה ואילך

יום שני, ח"י אדר שני: ד"ה ויהי ביום השמיני תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' קלט ואילך

יום שלישי, י"ט אדר שני: ד"ה לויתן זה יצרת תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ ויקרא ע' נט ואילך

יום רביעי, כ' אדר שני: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' נ ואילך

יום חמישי, כ"א אדר שני: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' צח ואילך

יום שישי, כ"ב אדר שני: ד"ה זאת התורה אדם תשמ"ז – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' קטז ואילך 

יום ש"ק פ' שמיני, פ' פרה, כ"ג אדר שני, מבה"ח ניסן: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת תשל"ח – סה"מ ד' פרשיות ח"ב ע' עד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט