מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמות תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמות תש"פ

יום ראשון, ט"ו טבת: ד"ה ואלה שמות תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' סז ואילך

יום שני, ט"ז טבת: ד"ה ואלה שמות תש"כ (ויהי בששים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' יז ואילך

יום שלישי, י"ז טבת: ד"ה ואלה שמות תשל"ו – סה"מ שמות ח"א ע' מב ואילך

יום רביעי, ח"י טבת: ד"ה ואלה שמות תשמ"ו – סה"מ שמות ח"א ע' עו ואילך

יום חמישי, י"ט טבת – דידן נצח: ד"ה ויאמר גו' מי שם פה לאדם תשי"ט – סה"מ שמות ח"א ע' י ואילך

יום שישי, כ' טבת – הילולא דהרמב"ם: ד"ה הבאים ישרש יעקב תשמ"ח (מוגה בקונטרס כ"ד טבת תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קכה ואילך; סה"מ שמות ח"א ע' פד ואילך

יום ש"ק פ' שמות, כ"א טבת: ד"ה הבאים ישרש יעקב תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' לג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט