מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמות תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שמות תשפ"ב

יום ראשון, ט"ו טבת: ד"ה ואלה שמות תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ שמות ח"א ע' כז ואילך

יום שני, ט"ז טבת: ד"ה ואלה שמות תשל"ו – סה"מ שמות ח"א ע' מב ואילך

יום שלישי, י"ז טבת: ד"ה ואלה שמות תשל"ז – סה"מ שמות ח"א ע' מח ואילך

יום רביעי, ח"י טבת: ד"ה ואלה שמות תשמ"ו – סה"מ שמות ח"א ע' עו ואילך

יום חמישי, י"ט טבת – דידן נצח: ד"ה הבאים ישרש יעקב תשמ"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' קכה ואילך; סה"מ שמות ח"א ע' פד ואילך

יום שישי, כ' טבת: ד"ה הבאים ישרש יעקב תשמ"ז – סה"מ שמות ח"א ע' פא ואילך

יום ש"ק פ' שמות, כ"א טבת: ד"ה הבאים ישרש יעקב תשל"ח – סה"מ שמות ח"א ע' נג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט