מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שלח תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שלח תשפ"א

יום ראשון, י"ט סיון: ד"ה שלח לך תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קפו ואילך

יום שני, כ' סיון: ד"ה שלח לך תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' רמג ואילך

יום שלישי, כ"א סיון: ד"ה ועתה יגדל נא תשי"ט (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קצג ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' רלא ואילך

יום רביעי, כ"ב סיון: ד"ה להבין ענין פ' הנסכים תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' שטז ואילך

יום חמישי, כ"ג סיון: ד"ה שלח לך תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' ער ואילך

יום שישי, כ"ד סיון: ד"ה וישלח יהושע תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' שיא ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' רצב ואילך

יום ש"ק פ' שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז: ד"ה חביבין ישראל תשל"ז – סה"מ ימי הספירה ע' צו ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט