מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שלח (באה"ק: קרח) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שלח (באה"ק: קרח) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, כ' סיון: ד"ה שלח לך אנשים תשי"א – סה"מ במדבר ח"א ע' קפו ואילך;

יום שני, כ"א סיון: ד"ה ויהס כלב תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' רנו ואילך

יום שלישי, כ"ב סיון: ד"ה ועתה יגדל נא תשי"ט (ויהי בששים שנה, מוגה בקונטרס כ"ח סיון תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קצג ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' רלא ואילך

יום רביעי, כ"ג סיון: ד"ה וידבר גו' כי תבואו תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' שג ואילך

יום חמישי, כ"ד סיון: ד"ה להבין ענין הנסכים תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"א ע' שכד ואילך

יום שישי, כ"ה סיון: ד"ה והי' באכלכם מלחם הארץ תשל"ג – סה"מ במדבר ח"א ע' רעז ואילך

יום ש"ק פ' שלח, כ"ו סיון, מבה"ח תמוז: ד"ה ועשו להם ציצית תש"ל – סה"מ במדבר ח"א ע' רסו ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ' סיון: ד"ה ויקח קרח תשי"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' א ואילך

יום שני, כ"א סיון: ד"ה ויקח קרח תשי"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' י ואילך

יום שלישי, כ"ב סיון: ד"ה ויקח קרח תשכ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' כב ואילך

יום רביעי, כ"ג סיון: ד"ה ויקח קרח תשל"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' כח ואילך

יום חמישי, כ"ד סיון: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצא ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' לב ואילך

יום שישי, כ"ה סיון: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' מג ואילך

יום ש"ק פ' קרח, כ"ו סיון, מבה"ח תמוז: ד"ה ועבד הלוי הוא תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' מז ואילך

סגירת תפריט