מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שלח (באה"ק: קרח) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שלח (באה"ק: קרח) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, כ' סיון: ד"ה שלח לך אנשים תשל"ח – סה"מ במדבר ח"א ע' רצו ואילך

יום שני, כ"א סיון: ד"ה ויהס כלב תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"א ע' רנו ואילך

יום שלישי, כ"ב סיון: ד"ה ועתה יגדל נא תשי"ט (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קצג ואילך; סה"מ במדבר ח"א ע' רלא ואילך

יום רביעי, כ"ג סיון: ד"ה כי תבואו אל ארץ מושבותיכם תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קצד ואילך

יום חמישי, כ"ד סיון: ד"ה והי' באכלכם מלחם הארץ תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' רנ ואילך

יום שישי, כ"ה סיון: ד"ה דבר אל בנ"י גו' ציצית תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' עדר ואילך

יום ש"ק פ' שלח, כ"ו סיון, מבה"ח תמוז: ד"ה וישלח יהושע תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' שכ ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ' סיון: ד"ה ויקומו לפני משה תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' כ ואילך

יום שני, כ"א סיון: ד"ה ויקח קרח תשי"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' י ואילך

יום שלישי, כ"ב סיון: ד"ה ויקח קרח תשכ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' כב ואילך

יום רביעי, כ"ג סיון: ד"ה ויקח קרח תשל"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' כח ואילך

יום חמישי, כ"ד סיון: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצא ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' לב ואילך

יום שישי, כ"ה סיון: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' מג ואילך

יום ש"ק פ' קרח, כ"ו סיון, מבה"ח תמוז: ד"ה ועבד הלוי הוא תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' מז ואילך


סגירת תפריט