מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שופטים תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שופטים תשע"ט

יום ראשון, בדר"ח אלול: ד"ה אני לדודי ודודי לי (א) תשל"ב (מוגה בקונטרס ר"ח אלול תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רסג; סה"מ אב-אלול ע' קנב ואילך

יום שני, ב' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשט"ז – סה"מ דברים ח"א ע' שיז ואילך

יום שלישי, ג' אלול: ד"ה אני לדודי ודודי לי תש"מ – סה"מ אב-אלול ע' ריג ואילך

יום רביעי, ד' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשכ"ז – סה"מ דברים ח"א ע' שכ ואילך

יום חמישי, ה' אלול: ד"ה אני לדודי תשמ"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תסז ואילך; סה"מ אב-אלול ע' רלד ואילך

יום שישי, ו' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשמ"א – סה"מ דברים ח"א ע' שכד ואילך

יום ש"ק פ' שופטים, ז' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' שעה ואילך

סגירת תפריט