מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שופטים תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שופטים תשפ"א

יום ראשון, ל' מנ"א – אדר"ח אלול: ד"ה אני לדודי ודודי לי (א) תשל"ב (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רסג; סה"מ אב-אלול ע' קנב ואילך

יום שני, א' אלול – בדר"ח: ד"ה אני לדודי תשמ"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תסז ואילך; סה"מ אב-אלול ע' רלד ואילך

יום שלישי, ב' אלול: ד"ה אני לדודי ודודי לי (ב) תשמ"ז – סה"מ דברים ח"א ע' רמג ואילך

יום רביעי, ג' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשט"ז – סה"מ דברים ח"א ע' שיז ואילך

יום חמישי, ד' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשכ"ז – סה"מ דברים ח"א ע' שכ ואילך

יום שישי, ה' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשכ"ט – סה"מ דברים ח"א (הוצאה שני') ע' שעה ואילך

יום ש"ק פ' שופטים, ו' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' שכד ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט