מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שופטים תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת שופטים תש"פ

יום ראשון, כ"ו מנ"א: ד"ה שופטים ושוטרים תשט"ז – סה"מ דברים ח"א ע' שיז ואילך

יום שני, כ"ז מנ"א: ד"ה שופטים ושוטרים תשכ"ז – סה"מ דברים ח"א ע' שכ ואילך

יום שלישי, כ"ח מנ"א: ד"ה שופטים ושוטרים תשכ"ט – סה"מ דברים ח"א (הוצאה שני') ע' שעה ואילך

יום רביעי, כ"ט מנ"א – ער"ח אלול: ד"ה אני לדודי תשמ"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' תסז ואילך; סה"מ אב-אלול ע' רלד ואילך

יום חמישי, ל' מנ"א – אדר"ח אלול: ד"ה אני לדודי תשכ"ו (מוגה בקונטרס ר"ח אלול תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שסג ואילך; סה"מ אב-אלול ע' קלא ואילך

יום שישי, א' אלול – בדר"ח: ד"ה אני לדודי תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ אב-אלול ע' ריג

יום ש"ק פ' שופטים, ב' אלול: ד"ה שופטים ושוטרים תשמ"א – סה"מ דברים ח"א ע' שכד ואילך

סגירת תפריט