מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ראה תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ראה תשפ"א

יום ראשון, כ"ג מנחם אב: ד"ה ראה אנכי תשמ"ו – סה"מ דברים ח"א ע' שיא ואילך

יום שני, כ"ד מנחם אב: ד"ה ראה אנכי תשמ"ג – סה"מ דברים ח"א ע' שה ואילך

יום שלישי, כ"ה מנחם אב: ד"ה אחרי ה' אלקיכם תלכו תשי"ד – סה"מ דברים ח"א ע' רמד ואילך

יום רביעי, כ"ו מנחם אב: ד"ה ושמתי כדכד שמשותיך תשל"ד – סה"מ דברים ח"א ע' רצד ואילך

יום חמישי, כ"ז מנחם אב: ד"ה ושמתי כדכד שמשותיך תשט"ז – סה"מ דברים ח"א ע' רנב ואילך

יום שישי, כ"ח מנחם אב: ד"ה אני לדודי תשל"ז – סה"מ אב-אלול ע' רד ואילך

יום ש"ק פ' ראה, כ"ט מנחם אב, מבה"ח וער"ח אלול: ד"ה אני לדודי תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ אב-אלול ע' ריח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט