מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ראה תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת ראה תשפ"ב

יום ראשון, כ"ד מנ"א: ד"ה ראה אנכי תשל"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' רצא ואילך

יום שני, כ"ה מנ"א: ד"ה ושמתי כדכד שמשותיך תשט"ז – סה"מ דברים ח"א ע' רנב ואילך

יום שלישי, כ"ו מנ"א: ד"ה ראה אנכי תשכ"ה – סה"מ דברים ח"א ע' רעט ואילך

יום רביעי, כ"ז מנ"א: ד"ה ושמתי כדכד שמשותיך תש"ל – סה"מ דברים ח"א ע' רפז ואילך

יום חמישי, כ"ח מנ"א: ד"ה ושמתי כדכד שמשותיך תשל"ד – סה"מ דברים ח"א ע' רצד ואילך

יום שישי, כ"ט מנ"א – ער"ח אלול: ד"ה ראה אנכי תשמ"ח – סה"מ דברים ח"א ע' שטו ואילך

יום ש"ק פ' ראה, ל' מנ"א, אדר"ח אלול: ד"ה השמים כסאי תשל"ח – סה"מ ראש חודש ע' שיג ואילך

סגירת תפריט