מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת קרח תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת קרח תשפ"א

יום ראשון, כ"ו סיון: ד"ה ויקח קרח תשי"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' א ואילך

יום שני, כ"ז סיון: ד"ה ויקח קרח תשכ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' כב ואילך

יום שלישי, יום הבהיר כ"ח סיון – שמונים שנה לבוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – איש וביתו – לחצי כדור התחתון: ד"ה כימי צאתך תשל"ח (מוגה בקונטרס כ"ח סיון תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שה ואילך; סה"מ פסח ח"ב ע' רמ ואילך

יום רביעי, כ"ט סיון – ערב ר"ח תמוז: ד"ה ויקח קרח תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' כח ואילך

יום חמישי, ל' סיון – אדר"ח תמוז: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצא ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' לב ואילך

יום שישי, א' תמוז – בדר"ח: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' מג ואילך

יום ש"ק פ' קרח, ב' תמוז: ד"ה והנה פרח מטה אהרן גו' תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' לט ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט