מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת קרח (באה"ק: חוקת) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת קרח (באה"ק: חוקת) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, כ"ז סיון: ד"ה ויקח קרח תשי"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' א ואילך

יום שני, יום הבהיר כ"ח סיון – יום בוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – איש וביתו – לחצי כדור התחתון: ד"ה כימי צאתך תשל"ח – סה"מ פסח ח"ב ע' רמ ואילך

יום שלישי, כ"ט סיון – ער"ח תמוז: ד"ה ויקח קרח תשכ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' כב ואילך

יום רביעי, ל' סיון – אדר"ח תמוז: ד"ה ויקח קרח תשל"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' כח ואילך

יום חמישי, א' תמוז – בדר"ח: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצא ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' לב ואילך

יום שישי, ב' סיון: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' מג ואילך

יום ש"ק פ' קרח, ג' תמוז – חג הגאולה: ד"ה השם נפשנו בחיים תשח"י (מוגה בקונטרס ג' תמוז תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' סד ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"ז סיון: ד"ה זאת חוקת התורה תש"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' פו ואילך

יום שני, יום הבהיר כ"ח סיון – יום בוא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – איש וביתו – לחצי כדור התחתון: ד"ה כימי צאתך תשל"ח – סה"מ פסח ח"ב ע' רמ ואילך

יום שלישי, כ"ט סיון – ער"ח תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' צ ואילך

יום רביעי, ל' סיון – אדר"ח תמוז: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשמ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' צט ואילך

יום חמישי, א' תמוז – בדר"ח: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשכ"ט (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שטו ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' ס ואילך

יום שישי, ב' תמוז: ד"ה אז ישיר ישראל תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' צד ואילך

יום ש"ק פ' חוקת, ג' תמוז – חג הגאולה: ד"ה השם נפשנו בחיים תשח"י (מוגה בקונטרס ג' תמוז תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' סד ואילך

סגירת תפריט