מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת קרח (באה"ק: חוקת) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת קרח (באה"ק: חוקת) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, כ"ז סיון: ד"ה ויקומו לפני משה תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' כ ואילך

יום שני, יום הבהיר כ"ח סיון: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשל"ג (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצא ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' לב ואילך

יום שלישי, כ"ט סיון – ער"ח תמוז: ד"ה ויקח קרח תשכ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' כב ואילך

יום רביעי, ל' סיון – אדר"ח תמוז: ד"ה ויקח קרח תשל"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' כח ואילך

יום חמישי, א' תמוז – בדר"ח: ד"ה והנה פרח מטה אהרן תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' מג ואילך

יום שישי, ב' תמוז: ד"ה ועבד הלוי הוא תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' מז ואילך

יום ש"ק פ' קרח, חג הגאולה ג' תמוז: ד"ה יהי ה' אלקינו עמנו תשל"ח – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רכד ואילך

באה"ק:

יום ראשון, כ"ז סיון: ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה תשל"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' עז ואילך

יום שני, יום הבהיר כ"ח סיון: ד"ה כימי צאתך תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שה ואילך; סה"מ פסח ח"ב ע' רמ ואילך

יום שלישי, כ"ט סיון – ער"ח תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תש"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' פו ואילך

יום חמישי, א' תמוז – בדר"ח: ד"ה זאת חוקת התורה תשמ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' צט ואילך

יום רביעי, ל' סיון – אדר"ח תמוז: ד"ה זאת חוקת התורה תשמ"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' קה ואילך

יום שישי, ב' תמוז: ד"ה אז ישיר ישראל תשמ"ג – סה"מ במדבר ח"ב ע' צד ואילך

יום ש"ק פ' חוקת, חג הגאולה ג' תמוז: ד"ה יהי ה' אלקינו עמנו תשל"ח – סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רכד ואילך


סגירת תפריט