מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת קדושים (באה"ק: אמור) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת קדושים (באה"ק: אמור) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, אדר"ח אייר: ד"ה החודש הזה לכם תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' רל ואילך

יום שני, בדר"ח אייר: ד"ה כי כאשר השמים החדשים תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' רעח ואילך

יום שלישי, ב' אייר – יום הולדת אדמו"ר מהר"ש "לכתחילה אריבער": ד"ה השמים כסאי תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קלג ואילך; סה"מ ראש חודש ע' רנח ואילך

יום רביעי, ג' אייר: ד"ה קדושים תהיו תשכ"ז – סה"מ ויקרא ע' רי ואילך

יום חמישי, ד' אייר: ד"ה קדושים תהיו תשמ"א – סה"מ ויקרא ע' ריח ואילך

יום שישי, ה' אייר: ד"ה וכי תבואו אל הארץ תשכ"ח – סה"מ ויקרא ע' ריד ואילך

יום ש"ק פ' קדושים, ו' אייר: ד"ה דבר אל כל עדת בנ"י קדושים תשכ"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רנז ואילך; סה"מ ויקרא ע' קצה ואילך

באה"ק:

יום ראשון, אדר"ח אייר: ד"ה החודש הזה לכם תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' רל ואילך

יום שני, בדר"ח אייר: ד"ה כי כאשר השמים החדשים תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' רעח ואילך

יום שלישי, ב' אייר – יום הולדת אדמו"ר מהר"ש "לכתחילה אריבער": ד"ה השמים כסאי תשל"ו (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' קלג ואילך; סה"מ ראש חודש ע' רנח ואילך

יום רביעי, ג' אייר: ד"ה ולאחותו הבתולה תשכ"ד – סה"מ ויקרא ע' רי ואילך

יום חמישי, ד' אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשכ"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' רמה ואילך; סה"מ ויקרא ע' רלא ואילך

יום שישי, ה' אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשמ"ז – סה"מ ויקרא ע' רלו ואילך

יום ש"ק פ' קדושים, ו' אייר: ד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י תשמ"ח – סה"מ ויקרא ע' רמ ואילך


סגירת תפריט