מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת צו תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת צו תשע"ט

יום ראשון, יו"ד אדר שני: ד"ה ואכלתם אכול ושבוע תשמ"ז – סה"מ ויקרא ע' נה ואילך

יום שני, י"א אדר שני: ד"ה מגילה נקראת תשל"ט (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פורים ע' ערב ואילך

יום שלישי, י"ב אדר שני: ד"ה בלילה ההוא תשי"ט (ויהי בששים שנה) – סה"מ פורים ע' צג ואילך

יום רביעי, י"ג אדר שני – תענית אסתר: ד"ה ומרדכי יצא תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פורים ע' קפד ואילך

יום חמישי, י"ד אדר שני – פורים: ד"ה וקבל היהודים תשי"א (מוגה בקונטרס פורים תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' סז ואילך; סה"מ פורים ע' א ואילך

יום שישי, ט"ו אדר שני – שושן פורים: ד"ה ליהודים היתה אורה תשל"ט – סה"מ פורים ע' רעז ואילך 

יום ש"ק פ' צו, ט"ז אדר שני: ד"ה ואכלתם אכול ושבוע תשל"ח – סה"מ ויקרא ע' מ ואילך

סגירת תפריט