מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת צו וחג הפסח תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת צו וחג הפסח תשפ"א

יום ראשון, ח' ניסן: ד"ה זאת תורת העולה תש"מ – סה"מ ויקרא ע' נ ואילך

יום שני, ט' ניסן: ד"ה ואכלתם אכול ושבוע תשמ"ז – סה"מ ויקרא ע' נה ואילך

יום שלישי, יו"ד ניסן: ד"ה ויאמר גו' החודש הזה לכם תשמ"ו – סה"מ פסח ח"א ע' לד ואילך

יום רביעי, יום הבהיר י"א ניסן – שנת הק"כ לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א: ד"ה ביום עשתי עשר יום תשל"א (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' ט ואילך; סה"מ פסח ח"א ע' מד ואילך

יום חמישי, י"ב ניסן: ד"ה כימי צאתך תשכ"ח – סה"מ פסח ח"א (הוצאה שני') ע' שטז ואילך

יום שישי, י"ג ניסן – יום ההילולא של הצ"צ: ד"ה להבין הענין שנקרא שבת הגדול תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' יד ואילך

יום ש"ק פ' צו, שבת הגדול, י"ד ניסן, ערב חה"פ: ד"ה וערבה לה' מנחת יהודה תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' יח ואילך

יום ראשון, ט"ו ניסן – א' דחה"פ: ד"ה בכל דור ודור תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' ריג ואילך

יום שני, ט"ז ניסן – ב' דחה"פ: ד"ה הא לחמא עניא תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' רכא ואילך

יום שלישי, י"ז ניסן – א' דחוהמ"פ: ד"ה ועברתי בארץ מצרים תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"א ע' צא ואילך

יום רביעי, ח"י ניסן – ב' דחוהמ"פ, יום הולדת הרלוי"צ ז"ל ויום כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בבריתו של אאע"ה: ד"ה אשרי תבחר ותקרב תשט"ז (מוגה בקונטרס ח"י ניסן תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רלג ואילך; סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' כה ואילך

יום חמישי, י"ט ניסן – ג' דחוהמ"פ: ד"ה והניף ידו על הנהר תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' א ואילך

יום ששי, כ' ניסן – ד' דחוהמ"פ: ד"ה כימי צאתך תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' קיט ואילך

יום שבת קודש, כ"א ניסן – שביעי של פסח: ד"ה ונחה עליו רוח ה' תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' קצד ואילך

יום ראשון, כ"ב ניסן – אחרון של פסח: ד"ה קול דודי הנה זה בא תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ פסח ח"ב ע' רס ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט