מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת פקודי תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת פקודי תשע"ט

יום ראשון, כ"ו אדר א: ד"ה שלום רב תשמ"ב – סה"מ נ"ך-מאחז"ל ע' צט ואילך

יום שני, ז"ך אדר א: ד"ה בורא ניב שפתים תשמ"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט קונטרסים-תשנ"ג ע' יג ואילך; סה"מ עשי"ת-יוהכ"פ ע' רטז ואילך

יום שלישי, כ"ח אדר א: ד"ה אלה פקודי תש"כ – סה"מ שמות ח"ב ע' רצו ואילך

יום רביעי, כ"ט אדר א – ער"ח אדר שני: ד"ה אלה פקודי תשכ"ה – סה"מ שמות ח"ב ע' שא ואילך

יום חמישי, ל' אדר א – אדר"ח אדר שני: ד"ה כי תשא (ב) תשי"ז – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' לה ואילך

יום שישי, א' אדר שני – בדר"ח: ד"ה כי תשא תשמ"א – סה"מ ד' פרשיות ח"א ע' קנ ואילך 

יום ש"ק פ' פקודי, ב' אדר שני: ד"ה אלה פקודי תש"ל (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' קצט ואילך; סה"מ שמות ח"ב ע' שה ואילך

סגירת תפריט