מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת פינחס (באה"ק: מטות) תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת פינחס (באה"ק: מטות) תשע"ט

בחו"ל:

יום ראשון, ח"י תמוז (תענית נדחה, יהפך לשמחה): ד"ה פינחס בן אלעזר תשכ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' רפב ואילך

יום שני, י"ט תמוז: ד"ה וחזקת והיית לאיש תשכ"ח (מוגה בקונטרס י"ט תמוז תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רכא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' קמד ואילך

יום שלישי, כ' תמוז: ד"ה אך בגורל תשל"ב – סה"מ במדבר ח"ב ע' רצ ואילך

יום רביעי, כ"א תמוז: ד"ה אך בגורל תשל"ה (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' קלט ואילך; סה"מ במדבר ח"ב ע' רצט ואילך

יום חמישי, כ"ב תמוז: ד"ה צו את בני ישראל תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' שכב ואילך

יום שישי, כ"ג תמוז: ד"ה קדש ישראל להוי' תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' שיח ואילך

יום ש"ק פ' פינחס, כ"ד תמוז, מבה"ח מנ"א: ד"ה קדש ישראל להוי' תשמ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' של ואילך

באה"ק:

יום ראשון, ח"י תמוז (תענית נדחה, יהפך לשמחה): ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשכ"ג – י"ל בקונטרס בפ"ע

יום שני, י"ט תמוז: ד"ה וחזקת והיית לאיש תשכ"ח (מוגה בקונטרס י"ט תמוז תשמ"ט – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רכא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' קמד ואילך

יום שלישי, כ' תמוז: ד"ה החלצו תשמ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' שעז ואילך

יום רביעי, כ"א תמוז: ד"ה ומקנה רב תשמ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' שסט ואילך

יום חמישי, כ"ב תמוז: ד"ה ומקנה רב תש"כ – סה"מ במדבר ח"ב ע' שנ ואילך

יום שישי, כ"ג תמוז: ד"ה ומקנה רב תשכ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' שנו ואילך

יום ש"ק פ' מטות, כ"ד תמוז, מבה"ח מנ"א: ד"ה להבין ענין הנדרים תשי"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' שלד ואילך

סגירת תפריט