מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת פינחס (באה"ק: מטות) תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת פינחס (באה"ק: מטות) תשפ"ב

בחו"ל:

יום ראשון, י"ח תמוז – יהפך לשמחה: ד"ה פינחס בן אלעזר תשכ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' רפב ואילך

יום שני, י"ט תמוז: ד"ה עשרה שיושבין (ג) תשמ"ב (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שכא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רפא ואילך

יום שלישי, כ' תמוז: ד"ה אך בגורל תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רצ ואילך

יום רביעי, כ"א תמוז: ד"ה וידבר גו' לאלה תחלק הארץ תשל"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' שיב ואילך

יום חמישי, כ"ב תמוז: ד"ה צו את בני ישראל תשד"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' שכב ואילך

יום שישי, כ"ג תמוז: ד"ה עולת תמיד תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' רצה ואילך

יום ש"ק פ' פינחס, כ"ד תמוז, מבה"ח מנ"א: ד"ה קדש ישראל לה' תשמ"ה – סה"מ במדבר ח"ב ע' שכו ואילך

באה"ק:

יום ראשון, י"ח תמוז – יהפך לשמחה: ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשכ"ו – סה"מ במדבר ח"ב (הוצאה שני') ע' תפו ואילך

יום שני, י"ט תמוז: ד"ה עשרה שיושבין (ג) תשמ"ב (מוגה, ויהי בארבעים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שכא ואילך; סה"מ י"ב-י"ג תמוז ע' רפא ואילך

יום שלישי, כ' תמוז: ד"ה החלצו תש"מ – סה"מ במדבר ח"ב ע' שסד ואילך

יום רביעי, כ"א תמוז: ד"ה החלצו תשמ"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' שעז ואילך

יום חמישי, כ"ב תמוז: ד"ה ומקנה רב תש"כ – סה"מ במדבר ח"ב ע' שנ ואילך

יום שישי, כ"ג תמוז: ד"ה ומקנה רב תשכ"א – סה"מ במדבר ח"ב ע' שנו ואילך

יום ש"ק פ' מטות, כ"ד תמוז, מבה"ח מנ"א: ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות תשט"ו – סה"מ במדבר ח"ב ע' שמה ואילך

סגירת תפריט