מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת פינחס תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת פינחס תשפ"א

יום ראשון, י"ז תמוז – יהפך לשמחה: ד"ה פינחס בן אלעזר תשכ"ה – סה"מ במדבר ח"א ע' רפב ואילך

יום שני, ח"י תמוז: ד"ה קדש ישראל להוי' תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רפד ואילך

יום שלישי, י"ט תמוז: ד"ה אך בגורל תשל"ז – סה"מ במדבר ח"ב ע' שט ואילך

יום רביעי, כ' תמוז: ד"ה וידבר גו' לאלה תחלק הארץ תשל"ח – סה"מ במדבר ח"ב ע' שיב ואילך

יום חמישי, כ"א תמוז: ד"ה צו את בני ישראל תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' רסה ואילך

יום שישי, כ"ב תמוז: ד"ה עולת תמיד תשל"ד – סה"מ במדבר ח"ב ע' רצה ואילך

יום ש"ק פ' פינחס, כ"ג תמוז, מבה"ח מנ"א: ד"ה קדש ישראל להוי' תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"ב ע' שיח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט