מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת עקב תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת עקב תש"פ

יום ראשון, י"ב מנ"א: ד"ה והסיר הוי' ממך כל חולי תשכ"א – סה"מ דברים ח"א ע' קמא ואילך

יום שני, י"ג מנ"א: ד"ה תנן כו' לא היו יו"ט לישראל כט"ו באב כו' תשמ"ב – סה"מ אב-אלול ע' נד ואילך

יום שלישי, י"ד מנ"א: ד"ה לא היו יו"ט לישראל כט"ו באב כו' תשמ"ו – סה"מ אב-אלול ע' עא ואילך

יום רביעי, חמישה עשר באב: ד"ה לא היו יו"ט לישראל כט"ו באב כו' תשמ"ז (מוגה בקונטרס ט"ו באב תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שמז ואילך; סה"מ אב-אלול ע' עז ואילך

יום חמישי, ט"ז מנ"א: ד"ה ועתה ישראל תשל"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' שכה ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' קצט ואילך

יום שישי, י"ז מנ"א: ד"ה ארץ הרים ובקעות תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' קפד ואילך

יום ש"ק פ' עקב, ח"י מנ"א: ד"ה ויענך וירעיבך ויאכילך גו' תשכ"ג (מוגה בקוטרס כ' מנ"א תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שנה ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' קמז ואילך

סגירת תפריט