מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת עקב תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת עקב תשפ"א

יום ראשון, ט"ז מנחם אב: ד"ה והי' עקב תשמעון תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' קטז ואילך

יום שני, י"ז מנחם אב: ד"ה ועתה ישראל (א) תשל"ז (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ב ע' שכה ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' קצט ואילך

יום שלישי, ח"י מנחם אב: ד"ה ועתה ישראל (ב) תשל"ז – סה"מ דברים ח"א ע' רח ואילך

יום רביעי, י"ט מנחם אב: ד"ה והסיר הוי' ממך כל חולי תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' קמא ואילך

יום חמישי, כ' מנחם אב – יום ההילולא של כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' הרלוי"צ ז"ל: ד"ה ועתה ישראל תשכ"ח (מוגה בקונטרס כ' מנחם אב תנש"א, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' שמא ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' קסט ואילך

יום שישי, כ"א מנחם אב: ד"ה והי' עקב תשמעון תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' קפז ואילך

יום ש"ק פ' עקב, כ"ב מנחם אב: ד"ה ואכלת ושבעת וברכת תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' ריז ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט