מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת עקב תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת עקב תשע"ט

יום ראשון, י"ז מנ"א: ד"ה והי' עקב תשמעון תשל"א – סה"מ דברים ח"א ע' קפז ואילך

יום שני, ח"י מנ"א: ד"ה והסיר ה' ממך כל חולי תשכ"א – סה"מ דברים ח"א ע' קמא ואילך

יום שלישי, י"ט מנ"א: ד"ה ויאכילך את המן תשד"מ – סה"מ דברים ח"א ע' רכג ואילך

יום רביעי, כ' מנ"א – הילולא כ"ק הרלוי"צ ז"ל: ד"ה ועתה ישראל גו' תשכ"ז (מוגה בקונטרס כ' מנ"א תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רנג ואילך; סה"מ דברים ח"א ע' קסב ואילך

יום חמישי, כ"א מנ"א: ד"ה וכתבתם על מזוזות תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"א ע' קעו ואילך

יום שישי, כ"ב מנ"א: ד"ה ארץ הרים ובקעות תשמ"ז – סה"מ דברים ח"א ע' רלא ואילך

יום ש"ק פ' עקב, כ"ג מנ"א, מבה"ח אלול: ד"ה והי' עקב תשמעון תשמ"ה – סה"מ דברים ח"א ע' רכז ואילך

סגירת תפריט