מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נשא תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נשא תשפ"א

יום ראשון, ה' סיון – ערב חג השבועות: ד"ה נשא את ראש תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' קיח ואילך

יום שני, ו' סיון – א' דחג השבועות: ד"ה בשעה שעלה משה למרום תשכ"ה (מוגה בקונטרס חג השבועות תנש"א – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' רפא ואילך; סה"מ שבועות ע' קצז ואילך

יום שלישי, ז' סיון – ב' דחג השבועות: ד"ה ועשית חג שבועות תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ שבועות ע' רצז ואילך

יום רביעי, ח' סיון – אסרו חג: ד"ה כה תברכו את בני ישראל תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ במדבר ח"א ע' פ ואילך

יום חמישי, ט' סיון: ד"ה ועשית חג שבועות תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ שבועות ע' תיא ואילך

יום שישי, יו"ד סיון: ד"ה וידבר גו' לאמר (א) תשל"ז – סה"מ שבועות ע' שסז ואילך

יום ש"ק פ' נשא, י"א סיון: ד"ה וידבר גו' לאמר (ב) תשל"ז – סה"מ שבועות ע' שעג ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט