מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נצו"י תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נצו"י תש"פ

יום ראשון, י"ז אלול: ד"ה אתם נצבים תשמ"ב – סה"מ דברים ח"ב ע' רכא ואילך

יום שני, ח"י אלול – יום הולדת שני המאורות הגדולים: ד"ה משכני אחריך נרוצה תשל"ה – סה"מ אב-אלול ע' קפז ואילך

יום שלישי, י"ט אלול: ד"ה כי המצוה הזאת תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' קנ ואילך

יום רביעי, כ' אלול: ד"ה אם יהי' נדחך תשכ"ז – סה"מ דברים ח"ב ע' קלז ואילך

יום חמישי, כ"א אלול – 80 שנה לחנוכת 770: ד"ה על שלושה דברים העולם עומד תשי"ד (מוגה בקונטרס כ"א אלול תש"נ – ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ד ע' שפג ואילך; סה"מ ימי הספירה ע' עז ואילך

יום שישי, כ"ב אלול: ד"ה שוש אשיש בהוי' תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' ריב ואילך

יום ש"ק פ' נצו"י, כ"ג אלול: ד"ה אחת שאלתי תשט"ו – סה"מ אב-אלול ע' ק ואילך

סגירת תפריט