מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נצבים תשע"ט

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נצבים תשע"ט


יום ראשון, כ"ב אלול: ד"ה אתם נצבים (א) תשל"ט (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' שכט ואילך; סה"מ דברים ח"ב ע' רג ואילך

יום שני, כ"ג אלול: ד"ה אתם נצבים (ב) תשל"ט – סה"מ דברים ח"ב ע' רח ואילך

יום שלישי, כ"ד אלול, ג' דסליחות: ד"ה לך אמר לבי תש"כ (מוגה בקונטרס ג' דסליחות תשמ"ט, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רפא ואילך; סה"מ אב-אלול ע' קכ ואילך

יום רביעי, כ"ה אלול: ד"ה אני לדודי ודודי לי תשכ"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ אב-אלול ע' קמב ואילך

יום חמישי, כ"ו אלול: ד"ה יו"ט של ר"ה דליל ער"ה תשל"ג (מוגה בקונטרס כ"ט אלול תשמ"ט-ר"ה תש"נ, ויהי בשלשים שנה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רצג ואילך; סה"מ ראש השנה ע' קפא ואילך

יום שישי, כ"ז אלול: ד"ה שמע ישראל תש"כ (ויהי בשלשים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' עא ואילך

יום ש"ק פרשת נצבים, כ"ח אלול: ד"ה כי כארץ תוציא צמחה תשי"ט (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' קה ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט