מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נצבים תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נצבים תשפ"ב

יום ראשון, כ"ב אלול: ד"ה אתם נצבים תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' צה ואילך

יום שני, כ"ג אלול: ד"ה אתם נצבים תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' קכב ואילך

יום שלישי, כ"ד אלול – ג' דסליחות: ד"ה אני לדודי תשכ"ט – סה"מ אב-אלול ע' קמב ואילך

יום רביעי, כ"ה אלול: ד"ה אתם נצבים תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' קסא ואילך

יום חמישי, כ"ו אלול: ד"ה אתם נצבים תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' רכא ואילך

יום שישי, כ"ז אלול: ד"ה שוש אשיש בהוי' תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' רכה ואילך

יום ש"ק פרשת נצבים, כ"ח אלול: ד"ה יו"ט של ר"ה תשל"ב (מוגה, ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' קפא ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט