מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נצבים תשפ"א

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נצבים תשפ"א

יום ראשון, כ"א אלול: ד"ה אתם נצבים תשי"א (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' פט ואילך

יום שני, כ"ב אלול: ד"ה אתם נצבים תשכ"א (ויהי בששים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' קיד ואילך

יום שלישי, כ"ג אלול, ג' דסליחות: ד"ה לך אמר לבי תש"כ (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ג ע' רפא ואילך; סה"מ אב-אלול ע' קכ ואילך

יום רביעי, כ"ד אלול: ד"ה אתם נצבים תשל"א (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' קנז ואילך

יום חמישי, כ"ה אלול: ד"ה אתם נצבים תשל"ד – סה"מ דברים ח"ב ע' קסה ואילך

יום שישי, כ"ו אלול: ד"ה כבוד מלכותך יאמרו תשי"ב (ויהי בשבעים שנה) – סה"מ ראש השנה ע' א ואילך

יום ש"ק פרשת נצבים, כ"ז אלול: ד"ה אתם נצבים תשמ"א (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ דברים ח"ב ע' ריז ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט