מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נח תש"פ

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נח תש"פ


יום ראשון, כ"ח תשרי: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תש"ל (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' יא ואילך

יום שני, כ"ט תשרי, ער"ח מרחשון: ד"ה ויאמר גו' מחר חודש תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ ראש חודש ע' כט ואילך

יום שלישי, ל' תשרי, אדר"ח מרחשון: ד"ה להבין ענין תשרי תשל"ו – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' תפ ואילך

יום רביעי, א' מרחשון, בדר"ח: ד"ה וירח הוי' את ריח הניחוח תש"מ (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' קמב ואילך

יום חמישי, ב' מרחשון: ד"ה זאת אות הברית תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"א ע' קנח ואילך

יום שישי, ג' מרחשון: ד"ה אלה תולדות נח תשמ"ב – סה"מ בראשית ח"א ע' קנב ואילך

יום ש"ק פרשת נח, ד' מרחשון: ד"ה אלה תולדות נח תנש"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' סה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' קסח ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט