מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נח תשפ"ב

מאמרים מומלצים לימי השבוע – פרשת נח תשפ"ב

יום ראשון, כ"ז תשרי: ד"ה אלה תולדות נח תנש"א (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"ה ע' סה ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' קסח ואילך

יום שני, כ"ח תשרי: ד"ה אל יפטר אדם מחבירו תשל"ב (ויהי בחמשים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' תעב ואילך

יום שלישי, כ"ט תשרי – ער"ח מרחשון: ד"ה לעושה נפלאות תשכ"ב (ויהי בששים שנה) – סה"מ סוכות-שמח"ת ע' שכה ואילך

יום רביעי, ל' תשרי – אדר"ח מרחשון: ד"ה וירח הוי' את ריח הניחוח תש"מ – סה"מ בראשית ח"א ע' קמב ואילך

יום חמישי, א' מרחשון – בדר"ח: ד"ה זאת אות הברית תשמ"ז – סה"מ בראשית ח"א ע' קנח ואילך

יום שישי, ב' מרחשון: ד"ה מים רבים תשל"ח (מוגה) – סה"מ מלוקט ח"א ע' רעג ואילך; סה"מ בראשית ח"א ע' קלז ואילך

יום ש"ק פ' נח, ג' מרחשון: ד"ה אלה תולדות נח תשמ"ב (ויהי בארבעים שנה) – סה"מ בראשית ח"א ע' קנב ואילך

באדיבות המכון להפצת תורתו של משיח
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

סגירת תפריט